Projecten

Arthur Meerwaldtplantsoen,
Amsterdam Nieuw-West

Het Arthur Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Nieuw-West werd lange tijd getergd door flinke regenwateroverlast na een bui. Het park werd daardoor onbruikbaar en voor sommige bewoners was het moeilijk om bij de voordeur te komen.

Lees meer

In opdracht van Gemeente Amsterdam hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Een hoge grondwaterstand, slechte doorlaatbaarheid en relatieve hoogteverschillen in het gebied bleken de boosdoeners.

Door slimme drainage-wadi’s aan te leggen in het gebied wordt het overtollige regenwater nu opgevangen en verwerkt zodat, in zowel eht droge als het natte seizoen, alle bewoners van het park kunnen blijven genieten.

Ontwikkeling Buiksloterdijkpark,
Amsterdam Noord

Voor de stedelijke ontwikkeling van de Klaprozenbuurt zijn wij door B+B Landschaparchitecten gevraagd om de klimaatbestendigheid van het ontwerp in de tenderfase te toetsen en valideren.  

Lees meer

Het beeld in het park wordt bepaald door de seizoenen en de hoeveelheid neerslag die daarin valt. Daarnaast waarborgen uitgebreide bufferbakken en filterende vegetatie de robuustheid van het gebied. Op deze manier is het park niet alleen dynamisch maar ook functioneel vanwege de grote bergingscapaciteit die beschikbaar is.

Dit ontwerp werd  door Gemeente Amsterdam gekozen als beste waarna ons gevraagd is om verder mee te denken aan het voorlopig ontwerp. Nieuwe inzichten in gebiedseigenschappen brengen in deze fase altijd nieuwe beperkingen en kansen met zich mee.

Buiksloterdijkpark zal worden voorzien van drie communicerende bufferbakken. Deze hebben een gezamenlijke buffercapaciteit van 1695 m3. Hierdoor wordt er voldaan aan de rainproof-notitie en is er dus voldoende capaciteit om de waterafvoerende- en waterbergende straten vanuit de naastgelegen wijk richting het park te kunnen afwateren.

Klimaattuin Slotermeer,
Amsterdam Nieuw-West

Klimaattuin Slotermeer is een van de winnende inzendingen van Buurtbudget Slotermeer Noordoost 2019. Buurtbewoner en initiatiefnemer Jocelyn kwam in actie nadat het grasveld tegenover haar huis na elke regenbui onderwater stroomde. Samen met de buurt, Buro Regen&Water en de expertise van NL Bloeit, zijn ze bezig de buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Lees meer

Klimaattuin Slotermeer is een van de winnende inzendingen van Buurtbudget Slotermeer Noordoost 2019. Buurtbewoner en initiatiefnemer Jocelyn kwam in actie nadat het grasveld tegenover haar huis na elke regenbui onderwater stroomde. Samen met de buurt, Buro Regen&Water en de expertise van NL Bloeit, zijn ze bezig de buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Initiatiefnemer Jocelyn de Kwant ergerde zich – net als veel van haar buren – aan de slechte staat van het grasveld: in de zomer gortdroog, in de winter onder water. Buro Regen&Water is gevraagd voor advies en heeft een regenwaterplan gemaakt voor het gebied. Samen met de buurtbewoners en betrokken partijen is er gekeken naar natuurlijke oplossingen.

Er is gekozen voor het aanleggen van wadi’s met bloemrijke beplanting. Een wadi is een verlaagde groenstrook. De vier gegraven wadi’s zijn een halve meter diep, waarin het water na een hevige regenbui wordt opgevangen en langzaam in de grond kan infiltreren. Door het gebruik van hoogteverschillen stroomt het regenwater naar de laaggelegen wadi waardoor wateroverlast wordt voorkomen. Eronder ligt drainage en de vegetatie in de wadi bestaat uit inheemse beplanting, dit zijn planten die hun oorsprong in Nederland hebben. Goed voor biodiversiteit, een gezonde bodem en inheemse vegetatie is sterker. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor planten met penwortels die de kleilaag doorboren. In samenwerking met NL Bloeit! zijn er twee typen, voor natte en droge grond, inheemse kruidenrijke vegetatie aangelegd. Wilde inheemse planten zijn beter bestand tegen weersextremen en zijn bovendien van grote waarde voor bijen en vlinders.

Wilde bloemen in Geuzenveld, Slotermeer, Amsterdam Noord

Dagkoekoeksbloem, vingerhoedskruid, prachtklokje: zomaar wat wilde bloemen die ingezaaid zijn op een aantal plekken in Geuzenveld, Slotermeer. Een idee van bewoonster Meike Staphorst, waar ze in 2021 een buurtbudget voor won.

Lees meer

Ruim 2800 m2 werd afgelopen najaar ingezaaid door bewoners. Samen met de gemeente organiseerde Buro Regen&Water een uitgebreid participatietraject. Buurtbewoners mochten zelf aangeven waar in Geuzenveld, Slotermeer ze graag bloemen wilden via een online participatietool. Uit alle aanmeldingen zijn 9 locaties gekozen, die aan belangrijke voorwaarden voldoen. Deze plekken zijn bijvoorbeeld groot genoeg, hebben veel impact op de buurt en buurtbewoners konden er zelf zaaien en het onderhoud doen.

Ook werden veel locaties zo gekozen dat ze doorliepen in al bestaande groenstroken. “Bijen en vlinders krijgen er zo een extra groot leefgebied bij. En dat is weer belangrijk voor de groei van de bloemen. Fantastisch om te zien hoe professioneel dit is opgepakt, ik had geen idee wat er allemaal bij kwam kijken.”

De Tuinen van Hornmeer, Aalsmeer

Via een meervoudig onderhandse tender procedure heeft de gemeente Aalsmeer Thunnissen als winnaar geselecteerd om op de locatie aan de Meervalstraat woningbouw te ontwikkelen en te realiseren. Het ontwikkelingsplan met 80 woningen, genaamd ‘De Tuinen van Hornmeer’, heeft Thunnissen in samenwerking met B+B (Stedenbouwkundige/landschapsarchitect), Studio Pallesh (Architect) en Van Manen (Architect) opgesteld. Het team had de winnende totaal score, waarbij prijs en kwaliteit werden meegewogen.

Lees meer

In de planuitwerking is, in samenwerking met Buro Regen&Water, een waterbouwkundig plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk voorzieningen zijn opgenomen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor zowel het kwelwater alsmede voor de opvang van stortbuien. Hierdoor zijn ‘De Tuinen van Hornmeer’ niet alleen zelf klimaatadaptief, maar geeft het ook de mogelijkheid om de omliggende buurt Rainproof te maken.

Karakteristiek aan De tuinen van Hornmeer is de kleinschaligheid, intimiteit, contact met het landschap en de bijzondere zichtassen die het perspectief van de polderassen benadrukken.

Stationsgebied hilversum

Samen met de Gemeente Hilversum, kijken wij naar de over- en onderlast van water een grote impact op de leefbaarheid voor het Stationsgebied Hilversum. Wateronderlast kan o.a. een negatieve impact op vegetatie, conductiviteit en versnelt de zetting van de bodem terwijl wateroverlast tot schade aan infrastructuur, onbereikbaarheid of verdrinking van vegetatie kan leiden.

Lees meer

Ons modelleringsmodel, laat de gemeente zien, waar water zich ophoopt en hoe het gebied water verwerkt. Vervolgens maken wij de koppeling met beleid om ervoor te zorgen dat er conform de norm maatregelen worden aangedragen. Dit alles leveren wij eind april 2023 op in het ´´Stationsgebied Hilversum klimaatrapport´´.

ibis-plantsoen

Samen met het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, werkt Buro Rgen&Water aan een Klimaat-adviesnotitie voor het Ibisplansoen- NDSM. Het resultaat van een onderzoek  gaat in op het ontwikkelen van een groenblauwe ontmoetingsplek waar (zichtbare) klimaat-adaptieve oplossingen, spelen en verblijven samenkomen.

Lees meer

Met het oog op het belang van de openbare ruimte in dit gebied –nu en in de toekomt –én de inpassing van twee scholen op de kavels B7 en B8, is besloten om het Ibiskanaal te dempen. Het nieuwe maaiveld zal medio 2027 in gebruik worden genomen. Voor het onderzoek is ervoor gekozen om het projectgebied onder te verdelen in 3 secties die samen een integrale klimaat-adoptief plantsoen worden.